Disclaimer CDF Oirschot

Disclaimer voor www.cdfoirschot.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.cdfoirschot.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Car Driving Facilities BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Car Driving Facilities BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Car Driving Facilities BV.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Car Driving Facilities BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Car Driving Facilities BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en/of diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Car Driving Facilities BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat, waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.cdfoirschot.nl op deze pagina.


CDF Oirschot

van der Hofstatstraat 4
5688 DW Oirschot 
(uitsluitend op afspraak)
Tel: 06-11725227
KVK nr 67249272

© 2018 CDF Oirschot | Alle rechten voorbehouden

Login Form

Navigatie